Adatvédelmi tájékoztató

1. oldal / 29 § 

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 

Adatkezelő adatai 

Neve: New Energy Investment Hungary Zrt. (továbbiakban: ADATKEZELŐ) 

Székhelye: 1141 Budapest, Szugló u. 82. 

Postai címei: 

1.) 3532 Miskolc Győri kapu 24/B. 

2.) Miskolc, Kiss József u. 14, 3519. (Boróka Apartmanház) 

Adatkezelés fizikai helyei: 

1.) 3532 Miskolc Győri kapu 24/B. 

2.) Miskolc, Kiss József u. 14, 3519. (Boróka Apartmanház) 

Telefonszáma: +36 70 670 7625 

E-mail címe: neizrt@gmail.com 

Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

Adószám: 23991518-2-42 

Cégjegyzékszám: 01-10-047459 

Weboldal(ak) címe

1.) https://www.borokaapartmanhaz.hu

2.) https://www.neizrt.eu

Adatkezelési vezető: Majoros István Lajos 

2. oldal / 29 § 

Bevezetés 

ADATKEZELŐ ONLINE FELÜLETE használatával, böngészésével, ADATKEZELŐ bármely 

szolgáltatásának igénybevételével, ADATKEZELŐVEL történő bármilyen jogviszony 

létesítésével vagy ADATKEZELŐ részére történő bármilyen személyes adat eljuttatásával Ön 

elfogadja ezen adatvédelmi politika feltételeit, és engedélyezi ADATKEZELŐ számára adatainak 

használatát a jelen adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban (továbbiakban: SZABÁLYZAT) 

leírtak szerint. 

Kérjük, ha bármi olyan hibát, problémát észlel, ami miatt jelen SZABÁLYZAT feltételeit nem 

szeretné elfogadni, ebben az esetben semmilyen személyes adatot ne juttasson el 

ADATKEZELŐhöz! 

ADATKEZELŐ tájékoztatja szerződéses és szerződés nélküli partnereit, beszállítóit, alkalmazottait, 

tisztségviselőit, bármilyen jellegű általa szervezett esemény (pl.: tanfolyam, oktatás stb.) résztvevőit, 

bármilyen hirdetésének (pl.: álláshirdetés) jelentkezőit, weboldalának és minden általa kezelt online 

felületnek a látogatóit, jelen SZABÁLYZAT olvasóit, és minden olyan természetes személyt, akinek 

bármely személyes adatát kezeli, vagy a jövőben kezelni fogja, hogy minden személyes adat 

kezelése (továbbiakban: ADATKEZELÉS) során a jelen SZABÁLYZATban leírtaknak megfelelően 

jár el. 

Adatkezelő adatvédelmi szabályozásának dokumentumai 

Megnevezés Online elérhetőség Papír alapú elérhetőség 

Adatvédelmi és adatbiztonsági 

szabályzat. 

(jelen dokumentum) 

ADATKEZELŐ ONLINE 

FELÜLETE (lásd: 1 oldal) 

Adatkezelés fizikai helye 

(lásd: 1 oldal) 

Adatkezelési nyilvántartás nincs Adatkezelés fizikai helye 

(lásd: 1 oldal) 

Adatvédelemmel és 

adatbiztonsággal kapcsolatos 

belső utasítások gyűjteménye 

nincs Adatkezelés fizikai helye 

(lásd: 1 oldal) 

Adatkezelési hozzájárulási nyilatkozatok nincs Adatkezelés fizikai helye 

(lásd: 1 oldal) 

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat elfogadó nincs Adatkezelés fizikai helye 

(lásd: 1 oldal) 

3. oldal / 29 § 

nyilatkozatok 

Munkatársi és tisztségviselői nyilatkozatok nincs Adatkezelés fizikai helye 

(lásd: 1 oldal) 

Adatfeldolgozókkal kötött szerződések nincs Adatkezelés fizikai helye 

(lásd: 1 oldal) 

Fogalommeghatározások 

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (továbbiakban: 

ÉRINTETT) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki 

közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, 

helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, 

szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező 

alapján azonosítható. 

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 

rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, 

felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé 

tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. 

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük 

korlátozása céljából. 

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek 

során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes 

jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, 

egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, 

viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy 

előrejelzésére használják. 

„álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében 

további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes 

4. oldal / 29 § 

adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt 

külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy 

azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem 

lehet kapcsolni. 

„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált 

vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott 

ismérvek alapján hozzáférhető. 

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal 

együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog 

határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére 

vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. 

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik 

fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a 

tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem 

minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy 

feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak. 

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely nem azonos ÉRINTETTel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval 

vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt 

a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. 

„ÉRINTETT hozzájárulása”: ÉRINTETT akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 

tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel ÉRINTETT nyilatkozat vagy a 

megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt 

érintő személyes adatok kezeléséhez. 

5. oldal / 29 § 

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi. 

„felügyeleti hatóság”: egy tagállam által a GDPR 51. cikkének megfelelően létrehozott 

független közhatalmi szerv. 

„érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a 

következő okok valamelyike alapján érint: 

a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén 

rendelkezik tevékenységi hellyel; 

b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti 

a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy 

c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz. 

„személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”: 

a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több 

tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban 

található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy 

b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy 

az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben 

kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően 

jelentős mértékben érint érintetteket. 

„releváns és megalapozott kifogás”: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal 

kapcsolatos kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve hogy az adatkezelőre vagy az 

adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a rendelettel; a 

kifogásban egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által ÉRINTETTek 

alapvető jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión belüli 

szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét. 

6. oldal / 29 § 

„az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai 

parlamenti és tanácsi irányelv (1) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett 

szolgáltatás. 

ADATKEZELŐ alapelvei 

ADATKEZELŐ az alábbi alapelvekhez tartja magát minden személyes adat kezelése során: 

Célhoz kötöttség 

Jogszerűség, tisztességes eljárás 

Arányosság 

Szükségesség 

Átláthatóság 

Adattakarékosság 

Pontosság 

Biztonságos tárolás és felhasználás 

Elszámoltathatóság 

Kizárólag a vonatkozó törvények előírásainak megfelelően kezelünk személyes adatokat. 

A személyes adatokat bizalmasan kezeljük, ÉRINTETT hozzájárulása nélkül harmadik személy 

részére nem adunk ki személyes adatokat, kivéve, ha erre törvény kötelez minket. 

A lehető legbiztonságosabban tároljuk az adatokat. 

Bárkinek tájékoztatást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri a fenti, Adatok részben 

található e-mail címünkön vagy postai címünkön keresztül. 

Bárkinek töröljük a róla tárolt adatokat, ha ezt írásban kéri a fenti, Adatok részben található e- 

mail címünkön vagy postai címünkön keresztül. 

7. oldal / 29 § 

Direkt marketing üzeneteket (hírlevelek) kizárólag külön feliratkozás alapján küldünk, de a 

szolgáltatásaink igénybevételéhez szükséges rendszerüzeneteket e nélkül is küldhetünk. 

Az adatkezelés során a személyes adat csak addig őrzi meg ezen minőségét, amíg ÉRINTETTel 

való kapcsolata helyreállítható, tehát ADATKEZELŐ rendelkezik azokkal a technikai 

feltételekkel, amelyek a kapcsolat helyreállításához szükségesek. 

ADATKEZELŐ nem kezel különleges kategóriába tartozó személyes adatokat: a faji vagy etnikai 

származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti 

tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó 

genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális 

életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok. 

ADATKEZELŐ gondoskodik a személyes adatok biztonságos tárolásáról. Papír alapú és egyéb 

nem online adattárolás esetében zárt irodában történő elhelyezéssel, online adatok esetében 

pedig megfelelő erősségű jelszavas és egyéb szükséges védelemmel. 

Az ADATKEZELŐ tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok a munkatársak 

ismerhetik meg, akiknek az adott adatokkal kapcsolatban feladatuk van. 

ADATKEZELŐ nem ellenőrzi a részére megadott személyes adatok valóságtartalmát, azokért 

felelősséget nem vállal. 

ADATKEZELŐ nem multinacionális vállalat, hanem kizárólag Magyarország területén végez 

tevékenységet, így nem alakít ki szervezeti szabályozást és nem ad át adatot másik országban 

lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére. 

ADATKEZELŐ kijelenti, hogy jelen SZABÁLYZAT és ADATKEZELŐ adatvédelmi 

szabályozásának egyéb dokumentumai, valamint az ADATKEZELŐ személyes adatkezelésének 

ténylegesen megvalósuló gyakorlata, jogszabályi és egyéb hatósági előírásoknak való 

megfeleléséért kizárólag saját maga felel, ezek esetleges hibáiból eredő károkért más 

természetes vagy jogi személyt nem tehet felelőssé. 

8. oldal / 29 § 

SZABÁLYZAT célja 

Jelen SZABÁLYZAT azzal a céllal készült, hogy biztosítsa az ADATKEZELŐvel kapcsolatba 

kerülő természetes személyek adatvédelemmel és adatbiztonsággal kapcsolatos jogainak és 

érdekeinek védelmét valamint, részükre az adataikkal kapcsolatos történések átláthatóságát és 

rendelkezési joguk gyakorlását az adatvédelemmel és adatbiztonsággal kapcsolatos, 

érvényben lévő jogszabályokban előírtaknak megfelelően, különös tekintettel az alábbiakra: 

- 2016/679 EU rendelet: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete 

(továbbiakban: GDPR). 

- 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

(Infotv.). 

- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről. 

2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 

tilalmáról. 

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 

korlátairól. 

2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról. 

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről. 

SZABÁLYZAT HATÁLYA 

Időbeli hatály 

2019. november hó 26. napjától a következő módosításig. 

9. oldal / 29 § 

Személyi hatály 

- ADATKEZELŐ 

- Azon természetes személyek, akik személyes adatait ADATKEZELŐ kezeli. 

- ADATKEZELŐ munkatársai és tisztségviselői. 

- Azon természetes személyek, akiknek jogait vagy jogos érdekeit jelen SZABÁLYZATban 

meghatározott adatkezelés érinti. 

- ADATKEZELŐ adatfeldolgozással érintett partnerei. 

- Azon természetes és jogi személyek, akik felé ADATKEZELŐ adattovábbítást valósít 

meg. 

Tárgyi hatály 

Az ADATKEZELŐ által megvalósított minden adatkezelés, valamint annak tárgyát képező, akár 

online, akár papír alapon vagy bármilyen egyéb módon létező minden személyes adat. 

Az adatkezelés jogalapjai, jogszerűsége 

Személyes adatokat kizárólag abban az esetben kezelünk, ha legalább az alábbiak egyike 

teljesül: 

a) ÉRINTETT hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő 

kezeléséhez; 

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben ÉRINTETT az egyik fél, 

vagy az a szerződés megkötését megelőzően ÉRINTETT kérésére történő lépések megtételéhez 

szükséges; 

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 

d) az adatkezelés ÉRINTETT vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek 

védelme miatt szükséges; 

10. oldal / 29 § 

e) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 

szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek ÉRINTETT olyan érdekei 

vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, 

különösen, ha ÉRINTETT gyermek. 

Önkéntes hozzájárulásnak minősül, ha ÉRINTETT az ADATKEZELŐ weboldalának vagy egyéb 

online felületének böngészésével vagy ADATKEZELŐ valamely szolgáltatásának használatával 

elfogadja az ezen felületen elhelyezett szabályzatokat, bele értve jelen dokumentumot is. 

Amennyiben ADATKEZELŐ kamerás megfigyelő rendszert üzemeltet, Önkéntes 

hozzájárulásnak minősül, ha ÉRINTETT előzetes tájékoztatás (akár szóbeli akár a megfigyelt 

területen jól láthatóan kihelyezett jelzés, szöveg) után a megfigyelt területre belép. 

Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak 

igazolására, hogy ÉRINTETT személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult. 

1. példa: weboldal használatán alapuló hozzájárulás esetén ez a bizonyítás a weboldalon 

elhelyezett szabályzat és (benne és/vagy kívüle) az elfogadásáról szóló tájékoztatás 

meglétére irányulhat. 

2. példa: kamerás megfigyelés esetén ez a bizonyítás a megfigyelt területen meglévő, jól 

látható tájékoztatás meglétére irányulhat. 

Ha ÉRINTETT hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más 

ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen 

megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos 

és egyszerű nyelvezettel. 

ÉRINTETT jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás 

visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 

jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt ÉRINTETTet erről tájékoztatni kell. A 

hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak 

megadását. 

ÉRINTETT hozzájárulása abban az esetben tekinthető önkéntesnek, ha valamely szolgáltatás 

igénybevétele vagy szerződés kötése feltételéül nem szabtak olyan adatok kezeléséhez való 

11. oldal / 29 § 

hozzájárulást feltételül, amely szolgáltatáshoz vagy szerződéshez ezen adatok kezelése nem 

elengedhetetlenül szükséges. 

Az adatkezelés szervezete 

Adatkezelő szervezetén belül az adatvédelemmel, adatbiztonsággal és minden adatkezeléssel 

kapcsolatos vezetési feladatokat az ADATKEZELÉSI VEZETŐ (lásd: 1. oldal) lát el. 

Ezen vezetési feladatok a következők: 

1.) Adatkezelési feladatok és jogosultságok szervezeten belüli meghatározása. 

2.) Az adatkezelésben közvetlenül résztvevő munkatársak közvetlen vagy közvetett (szervezeti 

egységvezetőkön keresztül történő) irányítása. 

3.) Döntéshozatal az ADATKEZELŐN kívüli partnerek személyéről. 

4.) Döntéshozatal az adatkezelést (is) érintő, külső partnerekkel kötendő szerződésekről. 

Az ADATKEZELÉSI VEZETŐnek nincs felelőssége a személyes adatok tulajdonosai vagy a 

hatóságok felé. Minden felelősség az ADATKEZELŐt terheli. 

Az adatkezelés szervezetének részei az adatkezelésben résztvevő munkatársak (továbbiakban: 

MUNKATÁRSAK). 

MUNKATÁRSAK kötelesek a jelen SZABÁLYZAT valamint az Adatvédelemmel és 

adatbiztonsággal kapcsolatos belső utasítások gyűjteménye megismerésére. 

MUNKATÁRSAK kötelesek a náluk keletkezett vagy munkavégzésük során általuk használt 

személyes adatokkal a jelen SZABÁLYZATBAN valamint az Adatvédelemmel és 

adatbiztonsággal kapcsolatos belső utasítások gyűjteményében meghatározott módon eljárni. 

MUNKATÁRSAK kötelesek az ADATKEZELŐn kívülről érkező, az adatkezeléssel kapcsolatos 

megkeresések és jogérvényesítések haladéktalan továbbítására az ADATKEZELÉSI VEZETŐ 

felé. 

12. oldal / 29 § 

MUNKATÁRSAK kötelesek a tudomásukra jutott bármilyen, általuk tapasztalt vagy általuk 

okozott adatvédelmi incidensről vagy annak lehetőségéről haladéktalan beszámolni az 

ADATKEZELÉSI VEZETŐ felé. 

MUNKATÁRSAK kötelesek megtenni mindent annak érdekében, hogy a náluk keletkezett vagy 

munkavégzésük során általuk használt személyes adatok ne kerülhessenek illetéktelenekhez, 

sem az adatkezelés szervezetén belül, sem pedig azon kívül. 

MUNKATÁRSAKra nézve adatkezeléssel kapcsolatos további, illetve egyéni feladatokat és 

kötelezettségeket a munkatársi és tisztségviselői nyilatkozatok, a munkavállalói szerződések 

és a munkaköri leírások is tartalmazhatnak. 

Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása 

ADATKEZELŐ adatkezelési tevékenységéről az alább felsorolt adatokat tartalmazó 

nyilvántartást vezeti: 

1.) ADATKEZELŐ neve, elérhetősége (vagy ha van adatvédelmi tisztviselő, akkor neve, 

elérhetősége) 2.) adatkezelés célja 3.) érintettek köre (kategóriái) 4.) adatok köre

(kategóriái) 5.) címzettek köre (kategóriái) 6.) történik-e harmadik országba

adattovábbítás 7.) az adatok törlésére előirányzott határidő 8.) technikai és szervezési intézkedések 

ADATKEZELŐ a felügyeleti hatóságnak megkeresése esetén rendelkezésére bocsátja a 

nyilvántartást. 

Adatvédelmi incidens 

ADATKEZELŐ az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet, amely tartalmazza 

az incidensben szereplő adatok és érintettek körét, az incidens időpontját és egyéb 

13. oldal / 29 § 

körülményeit, lehetséges hatásait és a negatív hatások mérséklésére megtett intézkedéseket. 

Ezen adatokat ADATKEZELŐ szükség esetén a felügyelő hatóság rendelkezésére bocsátja. 

Az adatvédelmi incidenst az ADATKEZELŐ indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, 

legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 

illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár 

kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem 

történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat 

is. A személyes adatok tulajdonosainak (továbbiakban: ÉRINTETTek) jogai, 

lehetőségei 

ÉRINTETTek az alább felsorolt jogaikkal és lehetőségeikkel ADATKEZELŐ e-mail címére (lásd: 

1. oldal) vagy postai címére (lásd: 1. oldal) küldött kérelemmel élhetnek. Ezen kérelmekkel 

kapcsolatban ADATKEZELŐ köteles az alábbiak szerint eljárni. 

ADATKEZELŐ indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől 

számított egy hónapon belül tájékoztatja ÉRINTETTet az alább felsorolt jogok gyakorlásával 

kapcsolatos kérelem nyomán hozott intézkedésekről. 

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő 

további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a 

késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül 

tájékoztatja ÉRINTETTet. Ha ÉRINTETT elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a 

tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha ÉRINTETT azt másként 

kéri. 

Ha ADATKEZELŐ nem tesz intézkedéseket ÉRINTETT kérelme nyomán, késedelem nélkül, de 

legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja ÉRINTETTet az 

intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy ÉRINTETT panaszt nyújthat be 

valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

14. oldal / 29 § 

Az alább felsorolt jogok gyakorlásával kapcsolatos információkat, tájékoztatást és intézkedést 

ADATKEZELŐ díjmentesen biztosítja, kivéve ha ÉRINTETT kérelme egyértelműen 

megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó. Ez esetben ADATKEZELŐ, 

figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés 

meghozatalával járó adminisztratív költségekre: 

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy 

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli. 

A 2011. évi CXII. törvény alapján ADATKEZELŐ köteles megtagadni a tájékoztatást abban az 

esetben, ha nemzetközi szerződés, törvény, vagy az Európai Unió kötelező jogi rendelkezése 

alapján úgy vesz át személyes adatot, hogy a részére továbbító a továbbítás során jelzi az adott 

jogszabály által előírt korlátozást. 

A 2011. évi CXII. törvény alapján ADATKEZELŐ köteles megtagadni a tájékoztatást abban az 

esetben is, ha az állam külső és belső biztonsága, állami vagy önkormányzati gazdasági érdek, az 

Európai gazdasági érdekei, vagy foglalkozásokkal kapcsolatos fegyelmi, etikai vétség, vagy 

munkajogi kötelezettségszegések megelőzése és felderítése céljából, vagy ÉRINTETT vagy mások 

jogainak védelme érdekében szükséges. 

A fentiek alapján elutasított tájékoztatási kéremekről ADATKEZELŐ minden év végéig 

tájékoztatja a a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot. 

1.) Hozzáférési jog (tájékoztatáshoz való jog) 

ÉRINTETT jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 

jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az azokkal kapcsolatos, alább felsorolt 

információkhoz hozzáférést kapjon. 

15. oldal / 29 § 

ÉRINTETT kérésére ADATKEZELŐ köteles tájékoztatást adni ÉRINTETTnek az általa kezelt 

személyes adataival kapcsolatos alábbi kérdésekben: 

az adatkezelés céljai 

ÉRINTETT személyes adatok kategóriái 

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat 

közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a 

nemzetközi szervezeteket 

adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem 

lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai 

ÉRINTETT azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok 

helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok 

kezelése ellen 

a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga 

ha az adatokat nem ÉRINTETTől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 

információ 

Az adatkezeléssel kapcsolatos automatizált eljárások (pl.: profil alkotás) esetén ennek 

működési mechanizmusai, logikája, és ÉRINTETTre vonatkozó jelentősége, lehetséges 

hatásai. 

Az adatokkal kapcsolatos adatvédelmi incidensek körülményei, illetve az ezen 

incidensekkel kapcsolatban tett intézkedések. 

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására 

kerül sor, ÉRINTETT jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR 

46. cikke szerinti megfelelő garanciákról. 

ÉRINTETT igénye esetén adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát 

ÉRINTETT rendelkezésére bocsátja. ÉRINTETT által kért további másolatokért az adatkezelő az 

adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha ÉRINTETT 

elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus 

formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha ÉRINTETT másként kéri. A másolat 

igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

2.) Helyesbítéshez való jog 

16. oldal / 29 § 

ÉRINTETT jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés 

célját, ÉRINTETT jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett 

kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

3.) Törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”) 

ÉRINTETT jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a 

rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy ÉRINTETTre 

vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok 

valamelyike fennáll: 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy 

más módon kezelték 

b) ÉRINTETT visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek 

nincs más jogalapja 

c) ÉRINTETT tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre 

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték 

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell 

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni 

köteles, akkor az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével 

megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak 

érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy ÉRINTETT kérelmezte 

tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, 

illetve másodpéldányának törlését. 

17. oldal / 29 § 

Az adatok törlése a fentiek teljesülése esetén sem valósítható meg, abban az esetben, ha: 

a.) Az adatkezelés szükséges a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való 

jog gyakorlása céljából. 

b.) Az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre 

alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 

vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett 

feladat végrehajtása céljából. 

c) Az adatkezelés szükséges népegészségügy területét érintő közérdek miatt. 

d) Az adatkezelés szükséges a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi 

kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné 

tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést. 

e) Az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve 

védelméhez. 

3.) Adatkezelés korlátozásához való jog 

ÉRINTETT jogosult arra, hogy kérésére ADATKEZELŐ korlátozza az adatkezelést, ha az 

alábbiak valamelyike teljesül: 

a) ÉRINTETT vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az ADATKEZELŐ ellenőrizze a személyes 

adatok pontosságát. 

b) Az adatkezelés jogellenes, de ÉRINTETT ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását. 

c) ADATKEZELŐnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de 

ÉRINTETT igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 

18. oldal / 29 § 

d) ÉRINTETT tiltakozott az adatkezelés ellen. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget 

élveznek-e ÉRINTETT jogos indokaival szemben. 

A korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak ÉRINTETT hozzájárulásával, 

vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes 

vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos 

közérdekéből lehet kezelni. 

Korlátozás feloldása esetén ADATKEZELŐ előzetesen tájékoztatja ÉRINTETTet. 

Helyesbítés, törlés vagy korlátozás esetén ADATKEZELŐ minden olyan címzettet tájékoztat, akivel, 

illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul 

nagy erőfeszítést igényel. ÉRINTETTet kérésére ADATKEZELŐ tájékoztatja e címzettekről. 

4.) Adathordozhatósághoz való jog 

Ha az adatkezelés automatizált módon történik és hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, akkor 

ÉRINTETT jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa ADATKEZELŐ rendelkezésére bocsátott 

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá 

jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt 

ADATKEZELŐ akadályozná. Ez esetben - ha ezt technikailag megvalósítható - ÉRINTETT kérheti 

ADATKEZELŐtől a további adatkezelők felé történő közvetlen továbbítást. 

Az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés 

közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett 

feladat végrehajtásához szükséges. 

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

5.) Tiltakozáshoz való jog 

Ha az adatkezelés jogalapja szerint ADATKEZELŐ vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 

érvényesítéséhez szükséges, ÉRINTETT jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból 

bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen. 

19. oldal / 29 § 

Ebben az esetben ADATKEZELŐ a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, 

hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek 

ÉRINTETT érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ÉRINTETT jogosult 

arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. 

Az előző bekezdés alapján ÉRINTETT abban az esetben is tiltakozhat például személyes adatainak 

értékesítése ellen, ha ehhez korábban hozzájárult. 

Ha ÉRINTETT tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése 

ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

Jogorvoslat 

Ha ÉRINTETT az ADATKEZELŐ részéről határidő mulasztást tapasztal, akkor jogosult a 

késedelmesen megkapott határozat megérkezését követő 30 napos határidőn belül bírósághoz 

fordulni. 

Ha ÉRINTETT az ADATKEZELŐ részéről jogsértést tapasztal, jogosult bírósághoz fordulni. Az 

adatkezelés jogszerűségét ADATKEZELŐnek kel bizonyítania. 

Információs önrendelkezési jogai megsértése esetén ÉRINTETT panasszal élhet a 

felügyeleti hatóság felé: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 

www: http://www.naih.hu 

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

20. oldal / 29 § 

Gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmak, kiskorúakat sértő, veszélyeztető tartalmak, jó hírnév megsértése 

valamint elhunyt személy jogainak sérelme esetén a hatóság: 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. 

Levélcím: 1525. Pf. 75 

Tel: (06 1) 457 7100 

Fax: (06 1) 356 5520 

E-mail: info@nmhh.hu 

ADATKEZELŐ által megvalósított adatkezelések felsorolása 

ADATKEZELŐ az alábbi esetekben, az alább felsorolt célokból kezel vagy kezelhet személyes 

adatokat. 

Az alábbi felsorolásban nem szereplő adatkezelésekről ADATKEZELŐ írásban tájékoztatja 

ÉRINTETTeket, akik szintén írásban tudják hozzájárulásukat adni. 

Online űrlap, e-mail cím 

Az ADATKEZELŐ ONLINE FELÜLETÉN a látogatók által kitölthető ajánlatkérő, szállásfoglaló 

(vagy egyéb) űrlap(ok)on vagy ADATKEZELŐ nyilvános e-mail címein vagy szállásfoglaló 

rendszereken keresztül önkéntesen ADATKEZELŐhöz eljuttatott személyes adatok 

ADATKEZELŐ jelszóval védett e-mail fiókjába és (űrlap esetén) ADATKEZELŐ ONLINE 

FELÜLETéhez tartozó, szintén jelszóval védett adatbázisba érkeznek. 

Ide tartoznak az ADATKEZELŐ által közzétett pozíciókra (álláshirdetés), tanfolyamokra vagy 

bármilyen egyéb eseményekre történő jelentkezések is. 

Kezelt személyes adatok köre: 

Név 

Telefonszám 

E-mail cím 

21. oldal / 29 § 

Egyéb információk (kapcsolatfelvétel célja) 

Szállásfoglalással kapcsolatos adatok 

Fénykép 

Önéletrajz 

Motivációs levél 

Bármilyen egyéb személyes adat, amit ADATKEZELŐ által meg nem akadályozható 

módon ÉRINTETT eljuttat ADATKEZELŐ felé. 

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás. 

Az érintettek köre: minden olyan természetes személy, aki a fent meghatározott módokon 

személyes adatokat juttat el ADATKEZELŐ részére. 

Az adatkezelés célja: ÉRINTETT számára tájékoztatás vagy árajánlat nyújtása illetve 

ügyfélkapcsolat kezdeményezése esetén az annak létrejöttéhez szükséges információk 

kezelése és kapcsolattartás. 

Adatkezelés időtartama: az ÉRINTETT által kezdeményezett kérdés, feladat vagy egyéb 

tevékenység lezárásáig vagy ADATKEZELŐ abban történő részvételéig. 

ÉRINTETT az adatkezelés céljával összhangban hozzájárul, hogy ADATKEZELŐ a megadott 

elérhetőségein keresztül kapcsolatba lépjen vele. 

Az Infotv. 65. § (3) bekezdés a) pontja szerint nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság 

arról az adatkezelésről, amely az adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági viszonyban, óvodai 

nevelésben való részvételre irányuló, tanulói vagy tanulószerződéses jogviszonyban, kollégiumi 

tagsági viszonyban vagy – a pénzügyi szervezetek, közüzemi szolgáltatók, elektronikus hírközlési 

szolgáltatók ügyfelei kivételével – ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik. 

Ügyfélkapcsolat címén az adatkezelést nem kell az adatvédelmi nyilvántartásba bejelenteni, ha 

az adatkezelő és ÉRINTETT közötti jogviszonyban 

- az adatokat közvetlenül ÉRINTETTektől veszik fel, 

- az adatkezelés célja ÉRINTETT számára ismert, 

- a kezelendő adatok fajtája, az adatkezelés időtartama (adattörlés) előre meghatározott, 

22. oldal / 29 § 

- az adatokat csak az előre meghatározott céllal összefüggésben használják fel, 

- az adatok nem kerülnek ki az adatkezelő kezeléséből, 

- ÉRINTETTeket minderről megfelelően tájékoztatják. 

Szálláshely szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatkezelés 

Amennyiben ÉRINTETT szálláshely szolgáltatást vesz igénybe, a szálláshely elfoglalása előtt 

kitölti ADATKEZELŐ bejelentő lapját. Ezen a lapon személyes adatokat is megad. Ezen 

személyes adatok kezelésének egy része önkéntes hozzájáruláson, más részük jogszabályi 

előíráson alapul. 

Önkéntes hozzájárulás alapján kezelendő adatok: 

- E-mail cím (kapcsolattartás és/vagy hírlevél küldés céljából) 

- Gépkocsi rendszáma (gépkocsi azonosítása céljából) 

- Hírlevélre történő feliratkozás ténye (jelölőnégyzet kipipálása vagy üresen hagyása) 

- Személyi igazolvány szám (azonosítás céljából) 

Jogszabályi előírás alapján kezelendő adatok: 

- Név (azonosítás céljából, természetes személy nevére szóló számla igénylése esetén a 

számla kiállításához) 

- Születési hely és idő (azonosítás céljából) 

- Lakcím (kapcsolattartás és IFA megállapítása céljából, természetes személy nevére 

szóló számla igénylése esetén a számla kiállításához) 

- Állampolgárság (IFA megállapítása, idegenrendészet céljából) 

- Érkezés és elutazás dátuma (IFA megállapítása céljából) 

- Nem (Csak nem EU-s állampolgárok esetén, azonosítás céljából) 

- Útlevél száma (Csak nem EU-s állampolgárok esetén, azonosítás céljából) 

- Vízum vagy tartózkodási engedély száma (Csak nem EU-s állampolgárok esetén, 

azonosítás céljából) 

- Magyarország területére történő belépés dátuma (Csak nem EU-s állampolgárok 

esetén) 

23. oldal / 29 § 

Az érintettek köre: minden olyan természetes személy, aki szálláshely szolgáltatást vesz 

igénybe, tehát ADATKEZELŐ bejelentő lapját kitölti. 

Az adatkezelés célja: fentebb látható az egyes adatok mellett zárójelben. 

Adatkezelés időtartama: 

- Számlák esetén a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 

évig. 

- Egyéb, jogszabályi előírás alapján kötelezően vagy önkéntesen megadható adatok 

esetében 5 év. 

- Hírlevél küldéshez megadott adatok esetében az érintett kérésére történő törlésig. 

Az adatok megismerésére jogosult adatfeldolgozó az ADATKEZELŐ által megbízott könyvelő 

cég vagy természetes személy, akinek kiléte az adatkezelési nyilvántartásban rögzítve van és 

arról ADATKEZELŐ kérés esetén tájékoztatja ÉRINTETTet. 

Megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés 

Amennyiben ADATKEZELŐ valamely szolgáltatás nyújtását vagy igénybevételét 

megállapodáshoz köti, az ezen megállapodáson szereplő személyes adatok esetében 

adatkezelés valósul meg ha a másik fél természetes személy vagy ha jogi személy, akinek a 

képviseletében természetes személy jár el (kapcsolattartó), aki szerepel a megállapodáson. 

Kezelt személyes adatok köre: 

Név 

Telefonszám 

E-mail cím 

Szolgáltatás leírása 

Díjazás 

Bankszámlaszám 

jogok, kötelezettségek és egyéb feltételek 

24. oldal / 29 § 

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás (kapcsolattartó esetén) vagy az adatkezelés 

olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés 

megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. 

Az érintettek köre: minden olyan természetes személy, aki ADATKEZELŐvel – személyes 

adatainak megadása mellett – megállapodást köt vagy ADATKEZELŐvel megállapodást kötő 

jogi személy képviseletében jár el. 

Az adatkezelés célja: megállapodás kötése, szolgáltatás teljesítése, ügyfélkapcsolat. 

Adatkezelés időtartama: a megállapodásból eredő jogok és kötelezettségek elévüléséig, 

számlák esetén a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig. 

Számlák esetében az adatok megismerésére jogosult adatfeldolgozó az ADATKEZELŐ által 

megbízott könyvelő cég vagy természetes személy, akinek kiléte az adatkezelési 

nyilvántartásban rögzítve van és arról ADATKEZELŐ kérés esetén tájékoztatja ÉRINTETTet. Az 

adatfeldolgozás időtartama a könyveléshez szükséges, jogszabályban előírt feladatok 

elvégzéséig tart. Adatok köre: név, számlázási cím, megrendelés megnevezése, számla összege. 

Munkatársak adataival kapcsolatos adatkezelés 

ADATKEZELŐ a munkavállalók személyes adatait a munkaszerződésekben és azokhoz 

kapcsolódó dokumentumokban (pl.: munkaköri leírás), illetve a jogszabály által előírt 

bejelentési kötelezettségek (adó és vámhivatal, egészségpénztár felé) teljesítéséhez valamint a 

bérszámfejtéshez szükséges programokban, adatbázisokban eltárolja. 

Kezelt személyes adatok köre: 

Név 

Telefonszám 

E-mail cím 

Bankszámlaszám 

25. oldal / 29 § 

Adóazonosító jel 

Születési hely, idő 

Anyja születési neve 

Állampolgárság 

Biztosítási jogviszonyának kezdete és megszűnése 

Biztosítás szünetelésének időtartama 

Biztosítás kódja 

FEOR-szám 

Munkaidő 

TAJ szám 

Végzettség, szakképesítés 

Munkabér 

A munkaviszony gyakorlásához, azzal összefüggő minden egyéb adat: pl.: fizetési 

fokozat, munkaköri leírás stb.) 

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás és jogszabályi kötelezettség. 

Az érintettek köre: ADATKEZELŐ munkavállalói 

Az adatkezelés célja: munkavállalók foglalkoztatásához szükséges vezetési és szervezési 

feladatok ellátása, valamint a munkavállalók és a hatóságok felé meglévő kötelezettségek 

teljesítése. 

Adatkezelés időtartama: a munkaviszonyból eredő jogok és kötelezettségek elévüléséig. 

Biztonsági kamerás megfigyelés 

ADATKEZELŐ a 3519 Miskolctapolca, Kiss József u. 14. alatti (Boróka Apartmanház) kamerás 

megfigyelő rendszert üzemeltet, melynek felvételei alkalmasak lehetnek az ott tartózkodók 

azonosítására, így személyes adatnak minősülhetnek. Ezen felvételek a helyszínen lévő 

adathordozóra kerülnek mentésre, ahonnan 48 óránként automatikusan törlődnek. 

26. oldal / 29 § 

Érintett adatok köre: arckép, egyéb vizuális ismertetők. 

Érintettek köre: a Boróka Apartmanház területére belépő személyek. 

Adatkezelés jogalapja: jogos érdek és a megfigyelt területen elhelyezett, jól látható 

tájékoztatáson alapuló, a területre lépéssel megvalósuló önkéntes hozzájárulás. 

Adatkezelés időtartama: 48 óra. 

Tárhely szolgáltató 

ADATKEZELŐ ONLINE FELÜLETE működésének technikai feltételeit biztosítja (továbbiakban: 

TÁRHELY SZOLGÁLTATÓ): 

1.) Silicium Network Kft. 

1023 Budapest, Frankel Leó út 21-23. 

+36 (70) 9447008 

info@siliciumnetwork.hu 

2.) IT PROGRESS Kft. 

Cím: 3534 Miskolc, Gagarin utca 1. C. lház. fszt. 3. 

E-mail cím: info@itprogress.hu 

Telefon: +36 20 521 4224 

Az ADATKEZELŐ ONLINE FELÜLETÉN keletkező vagy arra megérkező személyes adatokkal 

ADATKEZELŐ a rendelkezésére álló, jelszóval védett adminisztrációs felületen keresztül 

önállóan végez minden, az adatkezeléssel kapcsolatos technikai műveletet (pl.: törlés), így a 

TÁRHELY SZOLGÁLTATÓT adatfeldolgozóként nem veszi igénybe. ADATKEZELŐ ezúton 

tájékoztatja mindazon természetes személyeket, akik ADATKEZELŐ ONLINE FELÜLETÉN 

keresztül személyes adatot juttatnak el ADATKEZELŐ részére, hogy ennek ellenére TÁRHELY 

SZOLGÁLTATÓ - jogértelmezés függvényében - jogilag mégis minősülhet adatfeldolgozónak. 

27. oldal / 29 § 

Cookie-k (sütik) 

A cookie-k olyan kódok, amelyeket a weboldalak a felhasználók számítógépén helyeznek el, 

legtöbbször azzal a céllal, hogy az ugyan arról a számítógépről történő későbbi látogatások 

esetén információt kapjanak a korábbi látogatásokra vonatkozóan. 

A cookie-k a böngészőkhöz kötődnek, tehát ha valamely számítógépről például Chrome 

böngésző használatával történik látogatás egy weboldalon, akkor egy ugyan erről a 

számítógépről történő későbbi látogatás esetén csak akkor lesznek a weboldalnak információi 

a korábbi látogatásra vonatkozóan, ha ugyan azon a böngészőn keresztül történik a későbbi 

látogatás is. 

Önnek lehetősége van a számítógépe böngészőiben tárolt cookie-k áttekintésére, illetve 

törlésére, valamint arra is, hogy letiltsa a weboldalak számára a cookie-k elhelyezését az adott 

böngészőben. Ezeknek a funkcióknak a helye böngészőnként eltérő lehet, de általában a 

beállítások vagy a biztonság címszó alatt találhatóak. Minden böngészőnek van használati 

útmutatója (általában súgó címszó alatt). Ezekben részletes tájékoztató található a cookie-kkal 

kapcsolatos beállítási lehetőségekről is. 

Weboldalunk meglátogatásával az Ön böngészőjébe kétféle cookie-k kerülhetnek elhelyezésre: 

közvetlen cookie-k és közvetett cookie-k. Olyanok, amelyeket mi helyezünk el az ön 

böngészőjében a weboldal működéséhez (közvetlen), és olyanok, amelyeket a weboldalunk 

által igénybevett külső szolgáltatások szolgáltatói helyeznek el (közvetett). 

A weboldalunk által használt közvetlen cookie-k: 

Munkamenet azonosító: 

Amikor Ön megnyitja a weboldalt, akkor keletkezhet egy jelzés, amelynek az a célja, hogy a 

weboldalnak információja legyen arról, hogy mikor ér véget ez a látogatás. Hogy a böngészés 

során tudja, hogy ez még ugyan az a látogatás –e vagy már új. Erre azért van szükség, hogy ha 

Ön bejelentkezik felhasználói fiókjába, vagy ha beletesz valamit kosarába, akkor ez az 

információ a látogatása végéig megmaradjon. Tehát a különböző menüpontok közötti 

28. oldal / 29 § 

váltásokkor ne vesszen el a bejelentkezése, és ne törlődjenek a kosárból a termékek, amiket 

bele tett. 

A munkamenet azonosító nem minden jogértelmezés szerint tekinthető cookie-nak, mivel a 

böngésző bezárásakor törlődik, tehát nem marad ott a felhasználó számítógépén. Van viszont 

olyan jogértelmezés, amely szerint cookie-nak számít, ezért tüntetjük fel itt, a cookie-k között. 

A weboldalunk használata során esetlegesen keletkező közvetett cookie-k. 

Az alábbiakban felsoroljuk azokat a külső szolgáltatókat, amelyek szolgáltatásait beépülő 

kódok (szkriptek) segítségével weboldalunk igénybe veszi. Ezen szolgáltatások statisztikai, 

marketing és ügyfélkapcsolati célokat szolgálnak és ennek érdekében beépülő kódjaikon 

keresztül cookie-kat helyezhetnek el. 

Adatkezelési politikájukba nincs beleszólásunk, de ha jogsértést észlelünk, dönthetünk úgy, 

hogy tovább nem vesszük őket igénybe. Az alábbiakban mindegyik szolgáltató neve mellett 

feltüntetjük adatkezelési tájékoztatójának elérhetőségét. Kérjük, ha bármilyen jogsértést 

tapasztal velük kapcsolatban, azt jelezze felénk a fenti, „Adataink” részben található 

elérhetőségeinken keresztül, hogy megtehessük a szükséges lépéseket. 

Külső szolgáltatók listája: 

Google Inc: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/ 

Felügyeleti szerv 

Ha adatkezelésünkben jogsértést tapasztal, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál tud panaszt tenni: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 

Telefon: +36 -1-391-1400 

29. oldal / 29 § 

Fax: +36-1-391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu